דיני עבודה

מימון פאר משרד עורכי דין עוסק בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי דין לעבודה בכל הארץ.

בתחום דיני העבודה וזכויות של עובדים קיימים שורה של חוקי מגן שנועדו לפרוס רשת הגנה על העובד בבואו להתמודד מול המעסיק. חוקים אלו הם חוקים קוגנטים, כלומר, הם ממשיכים להיות תקפים גם אם העובד ויתר על הזכויות שהם אמורים להקנות לו.

ראש תחום: עו"ד מימון פאר.

פיטורין – העובד זכאי לשימוע טרם פיטוריו. על המעסיק לזמן את העובד במכתב המפרט את הטענות שיש לו כלפי העובד, ולאפשר לו מספר ימים להתארגנות. העובד זכאי להיות מיוצג בהליך השימוע, ויש לרשום פרוטוקול. רק לאחר השימוע יכול המעסיק לבחון את הפיטורין ולקבל החלטה. כל החלטה לפיטורין לפני עריכת השימוע או באופן שמלמד כאילו השימוע היה רק פורמאלי וההחלטה התקבלה קודם, הרי שמדובר בפיטורין שלא כדין, דבר המזכה בפיצוי.

קרן פנסיה – החל משנת 2008, ובהתאם לצו הרחבה בנושא, מחוייבים מעסיקים להפריש לעובדיהם תשלומים לקופת פנסיה. כספי הפנסיה שייכים לעובד גם אם החליט לסיים את יחסי העובד מעביד ביוזמתו. החובה חלה על המעסיק לאחר ששה ימי עבודה ובמקרים שהעובד התקבל עם קרן פנסיה פעילה החל מהיום הראשון. כמו כן חשוב לעיין בהסכמים קיבוציים אם חלים המשפרים לעיתים את זכויות העובד.

רשימת חוקי המגן:

חוק הגנת השכר – חוק האוסר על מעסיק לנקות מהשכר תשלומים אלא אם הוסכם עליהם.

חוק פיצויי פיטורין – חוק המזכה את העובד שפוטר לפיצויים בגין תקופת עבודתו.

חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק דמי מחלה

חוק הודעה לעובד ולמעביד

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות

חוק החניכות

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות

חוק חופשה שנתית

חוק עובדים זרים

חוק עבודת נוער

חוק עבודת נשים

חוק שכר מינימום

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק שעות עבודה ומנוחה

תחומים נוספים